قاب زندگی

یک زن هستم در قاب زندگی

قاب زندگی

یک زن هستم در قاب زندگی

دختربچه ای که به خود آمد و دید

27 ساله ش شده

همسر طلبه و مادر یک دختر است

این وسطا یه لیسانس علوم اجتماعی گرفته

معلم فلسفه برای کودکان هم شده :)

 

اینجا قاب زندگی است از نگاه من...